นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,667 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคลองหลวง

11 มีนาคม 2564 34 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_17.jpg172.97 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_18.jpg183.69 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_19.jpg146.70 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_20.jpg162.77 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_21.jpg155.30 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_22.jpg181.35 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_23.jpg179.87 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๐๘_24.jpg86.02 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา