เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมดเทศบาลเมืองคลองหลวง

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) เทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ประมาณ 115 สายการประปา

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำที่ผลิต
(ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้ำที่ขาย
(ลบ.ม./วัน)
พื้นที่จำหน่ายน้ำประปา จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) อัตราการ บริโภคน้ำ
(ลบ.ม./ราย/วัน)
25581,349,2593,6961. หมู่ 7(โรงแรม)
หมู่ 7(ท่าใหญ่)และ
หมู่ 7 คลองหนึ่ง
หมู่ 5,6,17,18 อคลองหนึ่ง

2. หมู่ 1,2,3,4,5,6
และ 7 คลองสอง
887


1,931
4.17


1.91
25591,363,9033,7371. หมู่ 7(โรงแรม)
หมู่ 7(ท่าใหญ่)และ
หมู่ 7 คลองหนึ่ง
หมู่ 5,6,17,18
คลองหนึ่ง

2. หมู่ 1,2,3,4,5,6
และ 7 คลองสอง
881


1,961
4.24


1.90
25601,295,3113,5481. หมู่ 7 (โรงแรม)
หมู่ 7 (ท่าใหญ่) และ
หมู่ 7 คลองหนึ่ง
หมู่ 5,6,17,18
คลองหนึ่ง

2. หมู่ 1,2,3,4,5,6,
และ 7 คลองสอง
880


1,987
4.03


1.79
25611,201,2043,2901. หมู่ 7(โรงแรม)
หมู่ 7(ท่าใหญ่)และ
หมู่ 7 คลองหนึ่ง
หมู่ 5,6,17,18
คลองหนึ่ง

2. หมู่ 1,2,3,4,5,6
และ 7 คลองสอง
886


1,988
3.08


1.650.01s. 0.50MB