นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 167,170 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

เทศบาลเมืองคลองหลวง มีกองการศึกษารับผิดชอบงานในด้านการศึกษาทั้งหมด และมีสถานศึกษาในสังกัด 7 แห่ง เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ (ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดังนี้
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง และไม่ได้สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวงมีการจัดการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 278 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 788 คน
- มัธยมศึกษา มีเด็ก จำนวน 293 คน


2. โรงเรียนคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิตร ) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 142 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 560 คน
- มัธยมศึกษา มีเด็ก จำนวน 179 คน


3. โรงเรียนคลองสอง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 138 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 542 คน


4. โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 119 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 416 คน


5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาธารณสุข

1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง

- โรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลในสังกัดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
3) คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง

- แพทย์ จำนวน 1 คน
- พยาบาล จำนวน 5 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน - คน
- เภสัชกร จำนวน - คน
- สัตวแพทย์ จำนวน - คน
- อสม. จำนวน 537 คน

5) ประเภทการเจ็บป่วย

1. โรคระบบประสาท
2. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึด
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
5. โรคระบบทางเดินหายใจ

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง


อาชญากรรม

ยาเสพติด

การสังคมสังเคราะห์

เทศบาลเมืองคลองหลวงได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่ชุมชนร้องขอเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ ดังนี้
- ผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,860 ราย
- เบี้ยความพิการ จำนวน 1,050 ราย
- สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 25 ราย

<<<คลิกดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด>>>>

เปลี่ยนภาษา