นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 64,904 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

เทศบาลเมืองคลองหลวง มีกองการศึกษารับผิดชอบงานในด้านการศึกษาทั้งหมด และมีสถานศึกษาในสังกัด 7 แห่ง เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ (ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดังนี้

ลำดับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้ง สถานที่ตั้ง เนื้อที่(ประมาณ)
1ศพด.ทม.คลองหลวง 1
(หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์)
ถ่ายโอนมาจาก พม.หมู่บ้านไวท์เฮ้าท์ ซอย 81 ไร่ 1 งาน
2ศพด.ทม.คลองหลวง 2
(ประทานพร - ศุภมิตร)
ถ่ายโอนมาจาก พม.ท้ายซอยประทานพร1 งาน
3ศพด.ทม.คลองหลวง 3
(ในโรงเรียนคลองสอง)
จัดตั้งเองเมื่อ พ.ศ.2549ในโรงเรียนคลองสองใช้พื้นที่โรงเรียน
4ศพด.ทม.คลองหลวง 4
(ในโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม)
จัดตั้งเองเมื่อ พ.ศ.2549ในโรงเรียนคลองสองใช้พื้นที่โรงเรียน
(ย้ายสถานที่)
5ศพด.ทม.คลองหลวง 5
(ซอยคุณพระ)
จัดตั้งเองเมื่อ พ.ศ.2550เคหะชุมชนเอื้ออาทร พหลโยธิน(ซ.คุณพระ)40 ตารางวา
6ศพด.ทม.คลองหลวง 6
(ชุมชนประดู่แดง)
จัดตั้งเองเมื่อ พ.ศ.2552หมู่ 1 ต. คลองสอง2 งาน
7ศพด.ทม.คลองหลวง 7
(โฮมเพลส - คลองหนึ่งมุสลิม)
จัดตั้งเองเมื่อ พ.ศ.2551ชุมชนแก้วนิมิตรมุสลิมคลองหนึ่ง1 ไร่

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองหลวง


สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง และไม่ได้สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวงมีการจัดการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 278 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 788 คน
- มัธยมศึกษา มีเด็ก จำนวน 293 คน


2. โรงเรียนคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิตร ) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 142 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 560 คน
- มัธยมศึกษา มีเด็ก จำนวน 179 คน


3. โรงเรียนคลองสอง สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 138 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 542 คน


4. โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในระดับ

- ปฐมวัย มีเด็ก จำนวน 119 คน
- ประถมศึกษา มีเด็ก จำนวน 416 คน


5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาธารณสุข

1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง

- โรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลในสังกัดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
3) คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง

- แพทย์ จำนวน 1 คน
- พยาบาล จำนวน 5 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน - คน
- เภสัชกร จำนวน - คน
- สัตวแพทย์ จำนวน - คน
- อสม. จำนวน 537 คน

5) ประเภทการเจ็บป่วย

1. โรคระบบประสาท
2. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึด
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
5. โรคระบบทางเดินหายใจ

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง


ศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 73.86 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
* วัดมี 2 แห่ง ได้แก่ 1. วัดกล้าชอุ่ม 2. วัดทับทิมแดง
- ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
* มัสยิดมี 2 แห่ง ได้แก่ 1. มัสยิดแก้วนิมิต 2. มัสยิดอัลอะลา
- ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 0.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
* สำนักคริตส์มี 1 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรแบ๊บติส
เปลี่ยนภาษา