นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 167,270 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย คือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 33-40 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมกับถนนเอเชียที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชื่อมกับถนนสายมิตรภาพที่จังหวัดสระบุรี
- ทางหลวงจังหวัด* ถนนคลองหลวง จากแยกถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 40 (บางขัน) ตัดข้ามท้องที่ไปยังทิศตะวันออก เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ ซึ่งสามารถเชื่อมถึงถนนรังสิต - นครนายก และเชื่อมถึงจังหวัดปราจีนบุรี
* ถนนบางขัน - เชียงราก จากแยกถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 40 (บางขัน) ตัดข้ามท้องที่ไปยังทิศตะวันตก
- ทางรถไฟมีเส้นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีรถไฟเชียงราก ผ่านท้องที่ด้านทิศตะวันตกและใช้เส้นทางแบ่งเขตของอำเภอคลองหลวงกับอำเภอเมืองปทุมธานี
- ทางน้ำมีคลองระบายน้ำที่ทางรัฐบาลขุดขึ้น จำนวน 2 คลอง เพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร ลึก 2 เมตร ผ่านท้องที่จากเหนือไปใต้ ระยะห่างระหว่างคลองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทั้งสองคลองเชื่อมระหว่างคลองรังสิตด้านทิศใต้กับคลองระพีพัฒน์ด้านทิศเหนือ
- การจัดการขนส่งมวลชนมีบริษัท ขนส่ง จำกัด สาขารังสิต ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง แบบรถธรรมดา และรถปรับอากาศจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ


โทรศัพท์

มีชุมสายโทรศัพท์รังสิต ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ก.ม.36 หมู่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง ชุมสายย่อยโทรศัพท์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง และชุมสายย่อยโทรศัพท์ หมู่ที่ 1 ซอยพัฒนาเจริญรุ่ง ตำบลคลองหนึ่งไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ไปรษณีย์โทรเลข โดยมีที่ทำการไปรษณีย์ 3 แห่ง คือ

- ที่ทำการไปรษณีย์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการจัดส่ง จดหมาย พัสดุภัณฑ์ และธนาณัติ
- ที่ทำการไปรษณีย์บริเวณตลาดบางขัน
- ไปรษณีย์ย่อย สาขาโบตานี ติดที่ว่าการอำเภอคลองหลวง


การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมดเทศบาลเมืองคลองหลวง

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) เทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ประมาณ 115 สายการประปา

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง


<<<คลิกดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด>>>>

เปลี่ยนภาษา