เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติความเป็นมา
สุขาภิบาลคลองหลวง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

คำขวัญเทศบาลเมืองคลองหลวง
คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม

ความหมายและที่มาของคำขวัญ
คลองขุดพระราชทาน เดิมเป็นตำบลบางหวาย ขึ้นกับจังหวัดธัญญบุรี ต่อมาได้มีการขุดคลองขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อปี 2448 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคลองหลวง เป็นที่มาของคำว่าคลองหลวง คือคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัย ร.5

งามตระการบัวหลวง
เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นของดอกบัว ซึ่งในเขตเทศบาลก็เป็นถิ่นที่มีดอกบัวเช่นกัน โดยเฉพาะบัวหลวงโชติช่วงด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งใหญ่ของประเทศตั้งอยู่แม้กระทั่งบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษา

แหล่งการค้าอุตสาหกรรม
เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า

เด่นล้ำถิ่นอาศัย
เป็นเมืองที่มีประชาชนซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ประชาชนคลองหลวง เดิมเป็นชุมชนชนบท แม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนเมือง แต่ก็ยังคงนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวคลองหลวงเหมือนสังคมชนบท แม้จะต่างศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และต่างนำธรรมะของแต่ละศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้ในเขตเทศบาลเป็นเมืองสงบสุข อีกทั้งเป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีน้ำใจคุณธรรมให้แก่กัน สมกับคำขวัญของเทศบาล
0.01s. 0.50MB