เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง
- ตำบลคลองหนึ่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (บางส่วน) 16,17,18 (บางส่วน)
- ตำบลคลองสอง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 (บางส่วน)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองท่าโขลง
ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลเมืองคลองหลวงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเป็นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร และพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

ประชากร

จำนวนประชากรตำบลคลองหนึ่ง

จำนวนประชากร (คน) พ.ศ. 2561
หมู่ที่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
12,329 2,691 5,020
21,647 1,924 3,571
32,041 2,307 4,348
41,979 2,071 4,050
5928 884 1,812
63,504 4,229 7,733
72,056 2,333 4,389
8190 200 390
163,087 3,548 6,635
171,128 1,254 2,382
18221 212 433
รวม19,110 21,653 40,763


จำนวนประชากรตำบลคลองสอง

จำนวนประชากร (คน) พ.ศ. 2561
หมู่ที่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
11,298 1,489 2,787
2665 713 1,378
3780 814 1,594
41,641 1,831 3,472
51,242 1,307 2,549
61,508 1,665 3,173
72,240 2,427 4,667
รวม9,374 10,246 19,6200.02s. 0.75MB