นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 167,264 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
สุขาภิบาลคลองหลวง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

คำขวัญเทศบาลเมืองคลองหลวง
คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม

ความหมายและที่มาของคำขวัญ
คลองขุดพระราชทาน เดิมเป็นตำบลบางหวาย ขึ้นกับจังหวัดธัญญบุรี ต่อมาได้มีการขุดคลองขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อปี 2448 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคลองหลวง เป็นที่มาของคำว่าคลองหลวง คือคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัย ร.5

งามตระการบัวหลวง
เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นของดอกบัว ซึ่งในเขตเทศบาลก็เป็นถิ่นที่มีดอกบัวเช่นกัน โดยเฉพาะบัวหลวงโชติช่วงด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งใหญ่ของประเทศตั้งอยู่แม้กระทั่งบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษา

แหล่งการค้าอุตสาหกรรม
เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า

เด่นล้ำถิ่นอาศัย
เป็นเมืองที่มีประชาชนซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ประชาชนคลองหลวง เดิมเป็นชุมชนชนบท แม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนเมือง แต่ก็ยังคงนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวคลองหลวงเหมือนสังคมชนบท แม้จะต่างศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และต่างนำธรรมะของแต่ละศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้ในเขตเทศบาลเป็นเมืองสงบสุข อีกทั้งเป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีน้ำใจคุณธรรมให้แก่กัน สมกับคำขวัญของเทศบาล


ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42.935 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,834.37 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล (บางส่วน) 18 หมู่บ้าน ดังนี้

- ตำบลคลองหนึ่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (บางส่วน) 16,17,18 (บางส่วน)
- ตำบลคลองสอง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 (บางส่วน)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองท่าโขลง
ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลเมืองคลองหลวงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเป็นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร และพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะของดิน

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ลักษณะดินในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี เหมาะสมแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ด้านการอุตสาหกรรมและโครงการที่พักอาศัย สภาพดินขาดการบำรุงรักษา บางแห่งมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายปะปนอยู่ เนื่องจากขาดจิตสำนึกในการหวงแหนและห่วงใยจากผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม


ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง
- คลองชลประทานสายหลัก 2 สาย คือ คลองระบายน้ำที่ 1 และคลองระบายน้ำที่ 2
- สายรอง 3 สาย คือ คลองส่งน้ำที่ 8 คลองส่งน้ำที่ 9 และคลองเชียงรากใหญ่


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ


ประชากร

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ ตามบันทึก 99/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
จำนวนประชากรตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2563
<<<คลิกดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด>>>>

เปลี่ยนภาษา