นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 64,955 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
สุขาภิบาลคลองหลวง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

คำขวัญเทศบาลเมืองคลองหลวง
คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม

ความหมายและที่มาของคำขวัญ
คลองขุดพระราชทาน เดิมเป็นตำบลบางหวาย ขึ้นกับจังหวัดธัญญบุรี ต่อมาได้มีการขุดคลองขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อปี 2448 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคลองหลวง เป็นที่มาของคำว่าคลองหลวง คือคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัย ร.5

งามตระการบัวหลวง
เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นของดอกบัว ซึ่งในเขตเทศบาลก็เป็นถิ่นที่มีดอกบัวเช่นกัน โดยเฉพาะบัวหลวงโชติช่วงด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งใหญ่ของประเทศตั้งอยู่แม้กระทั่งบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษา

แหล่งการค้าอุตสาหกรรม
เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า

เด่นล้ำถิ่นอาศัย
เป็นเมืองที่มีประชาชนซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ประชาชนคลองหลวง เดิมเป็นชุมชนชนบท แม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนเมือง แต่ก็ยังคงนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวคลองหลวงเหมือนสังคมชนบท แม้จะต่างศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และต่างนำธรรมะของแต่ละศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้ในเขตเทศบาลเป็นเมืองสงบสุข อีกทั้งเป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีน้ำใจคุณธรรมให้แก่กัน สมกับคำขวัญของเทศบาล


ที่ตั้ง
- ตำบลคลองหนึ่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (บางส่วน) 16,17,18 (บางส่วน)
- ตำบลคลองสอง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 (บางส่วน)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองท่าโขลง
ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลเมืองคลองหลวงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเป็นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร และพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

ประชากร

จำนวนประชากรตำบลคลองหนึ่ง

จำนวนประชากร (คน) พ.ศ. 2561
หมู่ที่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
12,329 2,691 5,020
21,647 1,924 3,571
32,041 2,307 4,348
41,979 2,071 4,050
5928 884 1,812
63,504 4,229 7,733
72,056 2,333 4,389
8190 200 390
163,087 3,548 6,635
171,128 1,254 2,382
18221 212 433
รวม19,110 21,653 40,763


จำนวนประชากรตำบลคลองสอง

จำนวนประชากร (คน) พ.ศ. 2561
หมู่ที่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
11,298 1,489 2,787
2665 713 1,378
3780 814 1,594
41,641 1,831 3,472
51,242 1,307 2,549
61,508 1,665 3,173
72,240 2,427 4,667
รวม9,374 10,246 19,620
เปลี่ยนภาษา