นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 64,931 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561

2 เมษายน 2561 34 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เปลี่ยนภาษา