นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 64,882 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562

2 เมษายน 2562 40 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เปลี่ยนภาษา