นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 64,915 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563

2 เมษายน 2563 104 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เปลี่ยนภาษา