ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 

ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563  จำนวน 1 ชุด