ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562