ประกาศรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด
2. ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด