ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62

2. ประกาศสรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62