ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้ม)

 หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)