ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ 

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)