ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 3 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)