นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 186,314 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 51 (ซอยพานุช) หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยบงกช 33 (แม่บุญมี) หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้ม) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 21 (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมปากบ่อ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้มด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ 2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 1 (ไวท์เฮ้าส์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้ม) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบบน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 11 (ซอยร่มเย็น) หมู่ 2 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศเทบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบงกช 67 (ซอยศรีเจริญ) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) แชร์  
2 ก.ค. 63ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1. จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 69 (ซอยกรีฑา) หมู่ 2 ต.คลองสอง 2. จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 6 (ประดูแดง) แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 11 (ซอยร่มเย็น) หมู่ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
18 มี.ค. 63ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 4 (ซอยร่วมใจพัฒนา) หมู่ 6 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อกล้อง และติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทออนิกส์ (e-bidding) แชร์  
29 ม.ค. 63ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 15 (ซอยพี.เอส.เค) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสอง  แชร์  
23 ม.ค. 63ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 2 โครงการ 1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/5 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 5) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง 2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/6 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 6) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 276 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 พ.ย. 62ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยจูดินไข่ หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 2.จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บงกช 42 (ซอยพงษ์พรรณการเกษตร) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา