นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 168,669 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตยมาสที่ 2 เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564

2 เมษายน 2564 19 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
024.jpg68.27 KB   แสดงภาพ
025.jpg199.34 KB   แสดงภาพ
026.jpg206.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา