นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 16,266 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ 2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

26 สิงหาคม 2563 106 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2 โครงการดังนี้


1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ
2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา