ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2 โครงการดังนี้


1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ
2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน