ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 1 (ไวท์เฮ้าส์)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)