นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 168,783 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

1 ตุลาคม 2562 236 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562.pdf51.99 KB ดาวน์โหลด
แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) ให้งานประชาสัมพันธ์.pdf51.99 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา