เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง124
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)137
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)132
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.คำแถลง-รายจ่าย)134
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)125
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)120
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (6.เทศบัญญัติ)147
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (7.รายงานประมาณการรายรับ)124
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ)122
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (9.รายงานประมาณการรายจ่าย)115
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (10.สำนักปลัด-หน่วยตรวจสอบ)117
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (11.วิชาการ)119
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (12.คลัง)119
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (13.ป้องกัน)123
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (14.ศึกษา บริหารทั่วไป)117
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (15.ศึกษา งานระดับ)122
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (16.สาสุข ทั่วไป)126
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)120
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (18.งานศูนย์)115
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (19.สังคม ทั่วไป)120

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB