เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง119
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562242
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562146
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02141
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง183
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง125
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1)128
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2)119
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)123
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4)121
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5)119
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์)117
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป)119
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ)117
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)133
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)131
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.คำแถลง-รายจ่าย)123
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)121
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)118
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (6.เทศบัญญัติ)129

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB