เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง 13
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256312
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562290
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562190
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.02188
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง1167
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง155
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1)153
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2)144
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)146
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4)146
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5)134
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์)132
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป)134
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ)136
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)147
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)141
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3.คำแถลง-รายจ่าย)142
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562(4.หลักการและเหตุผล)135
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย)129

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB