เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 219
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)15
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563127
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง 1101
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563172
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.25622130
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25621122
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผพ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 แบบ ผ.021115
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง1213
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง194
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 1)171
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 2)163
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)157
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 4)162
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 5)146
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีครุภัณฑ์)144
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บัญชีสรุป)150
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บันทึกข้อความ)152
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.คำแถลง)163
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.คำแถลง-รายรับ)161

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB