นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 111,990 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา