นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 18,347 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา