นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 186,338 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา