นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 111,786 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

23 กุมภาพันธ์ 2564 6 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน และการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น แผนการ ดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลา ทั้งหมดที่จะดําเนินการ ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf441.78 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา