นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 111,649 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

23 กุมภาพันธ์ 2564 5 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวง  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.  2564  ต่อสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง  ในโอาสนี้ได้ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เทศบัญญัติเบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ .pdf5.44 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา