นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 168,831 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543

23 กรกฎาคม 2563 105 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 2.pdf64.54 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา