นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 168,629 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

23 กรกฎาคม 2563 99 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 1.pdf140.01 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา