นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 168,769 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ย. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60ประปา กองการประปา เทศบาลเมืองคลองหลวง (รายจ่าย) (พ.ศ.2560) แชร์  
14 ก.ย. 60ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
13 ก.ย. 60คำแถลง แชร์  
13 ก.ย. 60ประกาศใช้งบประมาณ (หน้า1) แชร์  
13 ก.ย. 60ประกาศใช้งบประมาณ (หน้า2) แชร์  
13 ก.ย. 60ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ แชร์  
13 ก.ย. 60ประมาณการรายจ่าย แชร์  
13 ก.ย. 60ประมาณการรายจ่าย (ประปา) แชร์  
13 ก.ย. 60ประมาณการรายรับ แชร์  
13 ก.ย. 60ประมาณการรายรับ (ประปา) แชร์  
13 ก.ย. 60รายละเอียดประมาณการรายจ่าย แชร์  
13 ก.ย. 60รายละเอียดประมาณการรายรับ แชร์  
13 ก.ย. 60หลักการและเหตุผล แชร์  
13 ก.ย. 60หลักการและเหตุผล 1 แชร์  
13 ก.ย. 60 หลักการและเหตุผล 2 แชร์  
13 ก.ย. 60หลักการและเหตุผล 3 แชร์  
ลำดับ 61-78 | หน้า 4/4 | แสดง 20 จาก 78 รายการ
เปลี่ยนภาษา