นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 168,753 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (16.สาสุข ทั่วไป) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (18.งานศูนย์) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (19.สังคม ทั่วไป) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (20.สวัสดิการ) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (21.ไฟฟ้าถนน) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (22.งานสวน) แชร์  
10 ต.ค. 61 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (23.งานกำจัดขยะ) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (24.งานส่งเสริม) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (25.กีฬา) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (26.ศาสนา) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (27.โยธา) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (28.งานก่อสร้าง) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (29.ตลาดสด) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (30.โรงฆ่าสัตว์) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (31.งบกลาง) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (32.รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กองการประปา) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (33.ประมาณการายรับรับกองประปา) แชร์  
10 ต.ค. 61งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (34.ประมาณการรายจ่ายกองประปา) แชร์  
15 ก.ย. 60ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
ลำดับ 21-40 | หน้า 2/4 | แสดง 20 จาก 78 รายการ
เปลี่ยนภาษา