นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 167,224 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเชิงชาย สร้อยพานิช

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

  081-755-2008สำนักปลัด

 • นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  081-991-3699

กองคลัง

 • นายชูชาติ คล้ายทิม

  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

  081-825-3824

กองช่าง

 • นายอธิภัทร เยาวละออง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  094-948-2900

กองการศึกษาฯ

 • นายธวัช แก้วสารถี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0860875821

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  061-980-9957

กองสวัสดิการสังคม

 • นายพิพัตน์ เพชรประดับ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  081-820-3497

กองการประปา

 • นางวนิดา รักกิจ

  รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

  081-772-7990

กองวิชาการฯ

 • นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  081-484-1619เปลี่ยนภาษา