นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 64,927 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอธิภัทร เยาวละออง

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
  นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงสำนักปลัด

 • นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

 • นายชูชาติ คล้ายทิม

  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง

 • นายอธิภัทร เยาวละออง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นายธวัช แก้วสารถี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง

  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 • นายพิพัตน์ เพชรประดับ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองการประปา

 • นางวนิดา รักกิจ

  รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

กองวิชาการฯ

 • นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเปลี่ยนภาษา