เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสุดา ทองวิลัย

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงสำนักปลัด

 • นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

 • นายชูชาติ คล้ายทิม

  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง

 • นายอธิภัทร เยาวละออ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษาฯ

 • นายธวัช แก้วสารถี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง

  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 • นายพิพัตน์ เพชรประดับ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองการประปา

 • นางวนิดา รักกิจ

  รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

กองวิชาการฯ

 • นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

0.01s. 0.50MB