นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 18,351 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสุวิรัตน์ กิมสวัสดิ์

  ประธานสภาเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

 • นายคงรัตน์ ค่ายทอง

  รองประธานสภาเทศมนตรีเมืองคลองหลวงสมาชิกสภา

 • นายคงรัตน์ ค่ายทอง

  ส.ท. เขต 1

 • นายจงดี อาดำ

  ส.ท. เขต 1

 • นายทองสุก แสนจักร

  ส.ท. เขต 1

 • นายมุสตาฟา อาดำ

  ส.ท. เขต 1

 • นายสมเชษฐ์ มุ่งเจริญ

  ส.ท. เขต 1

 • นายสุวิรัตน์ กิมสวัสดิ์

  ส.ท. เขต 1

 • นายชุมพล บัวเผื่อน

  ส.ท. เขต 2

 • นายชูชาติ ฐานะโชติ

  ส.ท. เขต 2

 • นายวรรณลภย์ ติวารี

  ส.ท. เขต 2

 • นายบุญสืบ เผือกฟัก

  ส.ท. เขต 3

 • นายวรเชษฐ บุญคุ้ม

  ส.ท. เขต 3

 • นางศรีรัตน์ นิตินันท์

  ส.ท. เขต 3

 • นายสุธา ไวยรัตน์

  ส.ท. เขต 3

 • นายสุโรจน์ บัวบานพร้อม

  ส.ท. เขต 3เปลี่ยนภาษา