นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 186,361 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงสมาชิกสภา

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 • ชื่อ-นามสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3เปลี่ยนภาษา