เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

คำขวัญ


" คลองขุดพระราชทาน
งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา
แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม "


" THE KING’S MOAT …MAGNIFICENT LOTUS…THE FASHIONABLE EDUCATION TOWN THE INDUSTRIAL HUB...DISTINCTIVE LIVELY TOWN…WITH THE MORAL AND KIND PEOPLE "

วิสัยทัศน์


" เมืองคลองหลวง
เป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน "


" KHLONG LUANG THE TOWN OF CREATIVE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE LIVING "

พันธกิจ


- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมรวมถึงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเอง และพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

- จัดสวัสดิการสังคมทุกด้านแก่คนทุกกลุ่มทุกวัย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- จัดบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสังคมและชุมชน

- ส่งเสริมสนับสนุนการอนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ย่างยั่งยืน

- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่

- ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะในด้านสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์

- ปรับปรุงสรรหา พัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน อาคาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
0.01s. 0.50MB