นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 168,744 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวงเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

25 กุมภาพันธ์ 2564 39 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ลงทะเบียนรับเบี้ย ทม.jpg331.40 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา