นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 168,714 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

ประกาศการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ

25 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__37945406.jpg109.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา