นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 168,697 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

ประกาศเปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบอายุ 6 ปี บริบูรณ์

25 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
124906795_1132638340526651_4853103064229838929_n.jpg115.65 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา