นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 111,927 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
เปลี่ยนภาษา