นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 186,339 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
เปลี่ยนภาษา