นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 107,460 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
เปลี่ยนภาษา