นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 168,626 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 จำนวน 24 ราย

1 เมษายน 2564 20 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 จำนวน 24 ราย

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
img391.jpg144.18 KB   แสดงภาพ
img392.jpg159.50 KB   แสดงภาพ
img393.jpg155.99 KB   แสดงภาพ
img394.jpg121.14 KB   แสดงภาพ
img390.jpg186.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา