นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 168,766 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ลงทะเบียนตามนโยบายโครงการ "เราชนะ"

10 มีนาคม 2564 34 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการ “เราชนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจขากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็ปไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน นั้น

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคลองหลวง จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ มายังกลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐดัง

ให้สำรวจรายชื่อกลุ่มเปราะบางในชุมชน ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” พร้อมส่งส่งรายชื่อมายังกองสวัสดิการสังคม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว ต่อไป

 ***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคลองหลวง โทร. 0 2901 6944 (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กล่มเปราะบาง เราชนะ.jpg285.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา