ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย