นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 167,261 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือประชาชน การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง

25 กุมภาพันธ์ 2564 34 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนการเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หน้า 2.jpg443.18 KB   แสดงภาพ
หน้า 1.jpg446.79 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา