นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 64,943 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50 ปี 2563

4 มกราคม 2564 2 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50 ปี 2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หนังสือ ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7816.pdf408.91 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50 ปี 2563.pdf1.86 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา