นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 64,902 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปี 2563

29 ธันวาคม 2563 7 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปี 2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หนังสือ ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7758.pdf403.17 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปี 2563.pdf687.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา