นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 65,812 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

2 ธันวาคม 2563 29 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

- ส่วนราชการระดับกระทรวง คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

      - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 7146

- จังหวัดทุกจังหวัด

      - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 7148

- ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

     - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว 7150

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7146.pdf750.26 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7148.pdf409.21 KB ดาวน์โหลด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7150.pdf498.46 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา