นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 18,375 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

18 พฤศจิกายน 2563 5 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลิงค์เว็ปไซต์ กรมควบคุมโรค ddc.moph.go.th

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

          ...วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนหารือแนวทางและแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้แทนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ พร้อมพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนภารกิจตามโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเครือข่ายนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต...


****************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
171163-22.jpg420.38 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา