นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 19,867 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 65

9 พฤศจิกายน 2563 20 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

รัฐบาล ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565

ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565

นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

เพิ่มเติมติดต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 0 2901 6944

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__18472978.jpg170.22 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา