เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อ-สกุลผู้มี (สิทธิ)                             ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)              เดือนที่ได้รับสิทธิ
1.นายมานิตย์ ติณะมาศ                       เด็กหญิงกนกวรรณ ติณะมาศ                 สิงหาคม 2562
2.นางสาววัชพร กรุดขุนเทียน                 เด็กชายกิตติรัตน์ แย้มนาก                    มกราคม 2562
3.นางสาววัชพร กรุดขุนเทียน                 เด็กชายจิรัตน์ แย้มนาก                       สิงหาคม 2562
4.นางสาวเกตน์วดี สถิตดร                    เด็กหญิงปภารัศมี จุลกนก                     สิงหาคม 2562
5.นางส่าวรัตนา สุดประเสริฐ                  เด็กหญิงนันทรัตน์ ทรัพย์สมบัติ               พฤศจิกายน 2561
6.นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณมณี               นายอนาวิล สมชาติ                           กุมภาพันธ์ 2562
7.นางสาวพิชชาพร มักสิก                     เด็กชายกรวิชญ์ ผลงาม                       สิงหาคม 2562
8.นางพจนีย์ ปิ่นทอง                           เด็กชายเลิศวรรธน์ บุญคำภา                 กรกฎาคม 2562
9.นางสาวรัศมี คำภากะปุ่ม                    เด็กหญิงรสนันท์ จีนประโคน                  สิงหาคม 2562
10.นางสาวชลธิชา รัตนมาลี                   เด็กชายพลลภัตม์ พันฆ้อง                     กรกฎาคม 2562
11.นางสาวชลธิชา รัตนมาลี                   เด็กหญิงพิชญาภา พันฆ้อง                    สิงหาคม 2562
12.นางศิริขวัญ พันธ์บุญมี                     เด็กชายยศกร พันธ์บุญมี                       สิงหาคม 2562กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB