นายเชิงชาย สร้อยพานิช รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามงาน และมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 25464